דרישה לחגורות אופקיות במחיצות פנים ברוחב 10

 

מאמר מאת: שלומי רוזנברג

תאריך: מרץ 17


הדרישה לבניית חגורות אופקיות קשיחות במחיצות וקירות בלוקים חיצוניים ובמחיצות מפורטת בתקינה הישראלית:

 • לקירות מבלוקי בטון רגילים וקלים ומבלוקי בטון תאי מאושפר באוטוקלב הדרישה זהה ומפורטת בתקן ישראלי ת"י 1523 חלק 1 – קירות בני קירות לא נושאים.
 • הדרישה לחגורות למחיצות בלוקי גבס מפורטות בת"י 1925 – תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס.
 • הדרישה לחגורות בקירות לסוגיהם שרוחבם 15 ס"מ ויותר בתלות באזור הסיסמי מפורטות בת"י 413 – תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה.

חשוב להדגיש כי בדיקות שמבוצעות על פי ת"י 1503 – תפקוד מחיצות המותקנות בבניינים,  אינה פוטרת מהחובה ליישם חגורות בקירות ובמחיצות על פי הרשום לעיל. כפי שכתוב בת"י 1503 הוא חל "על מחיצות המותקנות בפועל בבניין". בתקן מודגש ש"התקן אינו דן באב טיפוס של מחיצה, הנבדק בפועל במפעל או במעבדה".

הדרישות שבתקן נועדו להבטיח עמידת המחיצות בעומסים קבועים (משקל עצמי) ובנוסף לקבל עומסי שרות משתנים ואקראיים ולהעבירם לרכיבים המבניים של הבניין כגון רצפות, קירות ותקרות. התקינה דורשת שבמחיצות ללא פתחים החגורות יימשכו לכל אורך המחיצות ויחוברו בקצבות לרכיבים אנכיים מקשיחים.  גובהן של החגורות כ – 2.1 מ' מעל פני הריצוף המתוכנן.

הדרישה לחגורה אופקית תלויה במספר משתנים:

 • בצורת החיבור של המחיצה לרכיבים שבהיקפה, לרצפה, לקירות ולתקרה
 • בגובה המחיצה
 • במפתח המחיצה

⇐ צורת החיבור של המחיצה לרכיבים שבהיקפה במחיצות איטונג ובלוקי בטון

עבור מחיצות מגדיר התקן שני סוגי חיבור:

 • חיבור פרק – חיבור בין המחיצה לרכיב שבהיקפה שנבנתה אחרי התקשות בטון השלד. בחיבור זה המחיצה מודבקת לקיר במלט צמנטי (טיט) או דבק ומחוזקת לקיר בהמצאות מוטות פלדה או סרטי חיבור הממוקמים בתיך קצות משקי המחיצה או באביזרי חיבור ייעודיים.

 • ללא חיבור פרק – מחיצה שלא מחוברת בחיבור פרק.
 • גובה המחיצה – הגובה מהרכיב אליו נבנית המחיצה ועד לרכיב שבחלקה העליון.
 • אורך המחיצה – המפתח בין שני רכיבים מקשיחים (עמודים) במחיצה.

⇐ הדרישות למחיצות בעובי 10 ס"מ במחיצות איטונג ובלוקי בטון

 • מחיצה שלא מחוברת לגג בחיבור פרק, שגובהה עד 2.70 מ' ושמפתחה עד 3.20 מ'  לא חייבת בחגורה.  מעל מפתח 3.2 מ' חייבים  חגורה.

הערה: התקן לא ממליץ לבנות מחיצות ללא חיבור פרק עליון אם גובהם מעל 2.70 מ'
 • מחיצה שמחוברת בכל הכיוונים חיבורי פרק בגובה עד 2.70 מ' ושמפתחה עד 5.80 מ' לא חייבת במגורה. מעל מפתח 5.8 מ' חייבים חגורה.

 • מחיצה שמחוברת בכל הכיוונים חיבורי פרק, בגובה עד 3.60 מ' ומפתחה עד 4.0 מ' לא חייבת בחגורה. מעל מפתח  4.0 מ'  חייבים חגורה.

 

⇐חגורות מעל לפתחים במחיצות איטונג ובלוקי בטון

התקן קובע שמעל לפתחים (כדלתות) החגורות יבלטו לפחות 20 ס"מ משני צידי הפתח שרוחבו אינו מגדול מ- 160 ס"מ וזאת במידה ולמחיצה יש סמך עליון. חיבור פרק נחשב לסמך עליון.  גם מחיצה שמגיעה עד  התקרה ושהתקרה מטויחת בטיח בעובי 1 ס"מ לפחות נחשבת כבעלת סמך עליון.  אם חיבור התקרה ללא סמך עליון או שרוחבו של הפתח גדול מ- 160 ס"מ החגורות יתמשכו ויתחברו לרכיבים מקשיחים.

⇐חגורות מתחת לפתחים במחיצות

מתחת לכל הפתחים שאינם מגיעים עד הרצפה חובה ליישם חגורות שיבלטו לפחות 20 ס"מ משני צידי הפתח.

 

 

 

 

 

⇐חשוב להדגיש:

 • רכיבים אנכיים מקשיחים, אליהם צריכים להגיע עם חגורות נמשכות שלמות יכולים להיות אלמנטים מבטון, עמודי שלד, עמודונים (עמוד שאינו מגיע ליסודות הבניין ושטח החתך האופקי שלו אינו גדול מ- 600 סמ"ר המיועדים להעביר כוחות אופקיים מהקירות לתקרות או לרצפות) או קירות הניצבים לקיר שבו נמצאת החגורה.
 • בדיקת אבי טיפוס של קירות לסוגיהם בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1503 – תפקוד מחיצות המותקנות בבניינים לא פוטרת מהחובה ליישם חגורות במחיצות כמוזכר לעיל.
 • בלוקי מחיצה 10 של איטונג מחויבים גם הם בבניית חגורות בהתאם לכללים שפורטו לעיל. ראה דוגמא להערה בפרוספקט החברה:
 • לממליצים על פתור מחגורות דרך הצגת תעודת בדיקת המחיצה לפי תקן ישראל ת"י 1503 – תפקוד מחיצות בבניינים, אין פתור מדרישת החגורה!