על תקנים ישראלים

מאמר מאת: שלומי רוזנברג

תאריך: מרץ 17


כללי

תקן הוא מסמך בו מפורטות דרישות טכניות החלות על מוצר או כללים טכניים של תהליך עבודה לרבות הגדרות טכניות באופן שיתאימו לייעודם. התקן מתאר תכונות שונות של המוצר כגון: ייעודו, פעולתו, מטרתו, תהליך ייצורו, התקנתו, הפעלתו, דרכי השימוש בו, איכותו ודרכי הבטחתה על האיכות, כמותו, ממדיו ודרכי מדידתם, הדרכים לבדיקתו, לאחסנתו, לתחזוקתו ולהעברתו ממקום למקום, מקורו, כינויו, סימונו ואריזתו.

הכנת תקנים ישראלים נעשית באגף התקינה שבמכון התקנים הישראלי על פי חוק התקנים התש"יג – 1953 ותיקונים שבוצעו מאז (2005 ו- 2009). על פי חוק התקנים מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים, סקרים ובדיקות של חומרים, מוצרים ומתקנים, לאשר מפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, ולקיים השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שקבע וכן לעסוק באיסוף מידע, מיונו והפצתו.

תקן ישראלי רגיל – תקן ישראלי שהוכן באגף התקינה של מכון התקנים ונחתם על-יד מנכ"ל המכון. על-פי החוק תקן ישראלי רגיל הוא וולונטרי ואין חובה לעמוד בדרישותיו (אבל, ראה בהמשך על חוק מכר דירות והקשר שלו לתקינה).

תקן ישראלי רשמי – שר התעשייה והמסחר רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי, אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות האלה: שמירה על בריאות הציבור, שמירה על בטיחות הציבור, הגנה על איכות הסביבה, אספקת מידע – כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן, הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים, מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים בבניה, הגלויים לעין. וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.

תקן ישראלי רשמי נחתם חתימה סופית על-יד שר המסחר והתעשייה והוא תקן מחייב. בחוק נקבע בין היתר "לא ייצר אדם מצרך, שהמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי".

חוק מכר דירות והתקינה בישראל – החוק קובע שמוכר דירה לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם הדירה או כל דבר שבה לא עומדים בדרישות ההתקן רשמי. ההדגשה היא על תקן רשמי בלבד. ומה ההתייחסות לתקנים לא רשמיים? מבחינה משפטית יש חילוקי דעות בנושא מכיוון שנקבע שגם ביצוע בניגוד להוראות תכנון ובנייה אחרות, לאו דווקא אלו הכלולות בתקן רשמי מפורט או תקנה – אף הן מהוות אי התאמה כמשמעותה בחוק. חיזוק לזאת נמצא בצו מכר דירות שם רשום: "כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישת התקן הישראלי אם יש כזה". לאמור; תקן ישראלי, ולאו דווקא רשמי.

היתר לסימון בתן תקן – חוק התקנים קובע שכל יצרן המייצר מצרך המתאים לדרישות תקן או תקן רשמי רשאי יכול על-לפי היתר מהמכון, לסמן את המצרך בתו תקן. המכון רשאי בכל עת לבטל היתר כזה. עוד נקבע שלא יסומן כל חומר וכל מוצר בתו תקן אלא בתוקף היתר שניתן כאמור ממכון התקנים הישראלי. חשוב להדגיש שכול חומר או מוצר אליו חל תקן רשמי מחויב לעמוד בכל דרישות התקן אבל הוא לא מחויב לבקש ולקבל את ההיתר לסימון על קח.

תעודות בדיקה בדבר התאמה לתקן – חוק התקנים קובע שמכון התקנים וכל מי שאושר לעניין זה בכתב על-ידי הממונה על התקינה רשאי לבדוק את מידת התאמתו של מוצר לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך. מעבדה שאושר לממתן היתר להתאמה לדרישות תקן נקראת "מעבדה מאושרת". בכל מקום שנדרשת ראיה כי נתמלאו דרישות התקן, לא תתקבל כראיה תעודה, אלא אם כן ניתנה בידי מעבדה מאושרת. כיום פועלות כ – 20 מעבדות מאושרות בתחומי הנדסה שונים.

פרוט תקנים ישראליים הנוגעים לקירות בלוקים ולבלוקי בנייה – התקנים הבאים הם התקנים העיקריים הקשורים לקירות בלוקים ולבלוקי בנייה. חשוב לציין כי מעמד התקנים ותוכנם משתנה מעת לעת וניתן לעקוב אחרי שינויים אלה באתר מכון התקנים.

שם התקן פירוט סטטוס
תקן ישראלי 5 חלק 1 בלוקי בטון: בלוקי קיר תקן רשמי
תקן ישראלי 5 חלק 2 בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות תקן לא רשמי
תקן ישראלי 268 בלוקים מבטון תאי מאושפרים באוטוקלב תקן לא רשמי
תקן ישראלי 1504 בלוקי גבס תקן לא רשמי
תקן ישראלי 5098 תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה תקן לא רשמי
תקן ישראלי 466 על חלקיו חוקת הבטון תקן לא רשמי
תקן ישראלי 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה תקן לא רשמי
תקן ישראלי 1523 חלק 1 קירות בני: קירות לא נושאים תקן לא רשמי
תקן ישראלי 1925 תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס תקן לא רשמי
תקן ישראלי 1045 על חלקי בידוד תרמי של בניינים תקן לא רשמי אך מחייב על פי חוק מכר דירות
תקן ישראלי 5280 אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין- בניני מגורים תקן לא רשמי
תקן ישראלי 5281 על חלקיו בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה) תקן לא רשמי
תקן ישראל 5282 על חלקיו דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה תקן לא רשמי
תקן ישראל 1004 חלק 1 אקוסטיקה בבניני מגורים: קירות ותקרות בין דירות תקן לא רשמי
תקן ישראלי 755 תגובות בשריפה של חומרי בנייה: שיטות דרוג וסיווג תקן לא רשמי
תקן ישראל 921 על חלקיו תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות תקן לא רשמי
תקן ישראלי 2378 על חלקיו קירות מחופים מאבן טבעית תקן לא רשמי
תקן ישראלי 1872 על חלקיו חיפוי באבן מלאכותית תקן לא רשמי
תקן ישראלי 1555 על חלקין מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לחיפוי חוץ תקן לא רשמי
תקן ישראלי 1503 תפקוד מחיצות המותקנות בבניינים תקן לא רשמי

למעבר לאתר מכון התקנים לחץ כאן